autoklub, autoclub, auto club, autoklub, dacia, logan, duster, lodgy, sandero

Zpět na Autoklubdacia.cz

Stanovy

občanského sdružení „autoklubdacia.cz“

1. Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

 1. Název sdružení je: „autoklubdacia.cz“ (dále jen „sdružení“);
 2. Sídlem sdružení je Kubelíkova 124, 400 03 Ústí nad Labem;
 3. Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky – celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou;
 4. Charakter sdružení – sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb., v němž se sdružují majitelé a příznivci osobních a užitkových automobilů značky Dacia, k výměně zkušeností a informací s provozem vozů značky Dacia, osobním setkání a dalším aktivitám ve smyslu občanské společnosti.

2. Cíle činnosti

 1. Cílem Občanského sdružení „autoklubdacia.cz“ je:
  1. sdružovat majitele a příznivce osobních a užitkových automobilů Dacia;
  2. organizovat pro své členy činnost vyplývající z jejich zájmu o automobily značky Dacia;
  3. organizovat pro své členy setkání majitelů a příznivců vozů značky Dacia;
  4. organizovat různé kulturní akce pro členy a příznivce motorových vozidel značky Dacia
  5. výměna informací a zkušeností s provozem vozů Dacia;
  6. zajišťovat spolupráci mezi členy klubu a prodejci vozů a náhradních dílů vozů značky Dacia;
  7. vyvíjet činnost zajišťující vzájemnou informovanost členů a propagaci sdružení;
  8. provozování domény autoklubdacia.cz;
  9. rozvoj motorismu jako celku se zvláštním zřetelem na zastupování majitelů a příznivců
   značky dacia při prosazování jejich společných zájmů a potřeb;
  10. organizovat programy a akce související s automobily uvedených značek;
  11. pořádání sportovních podniků a dalších motoristických akcí;
  12. podpora a rozšiřování možností automobilismu doma i v zahraničí.

3. Členství ve sdružení

 1. Členství ve sdružení má dvě formy:
  1. řádný člen;
  2. příznivce sdružení.

4. Práva a povinnosti řádného člena:

 1. Řádným členem sdružení může být jen fyzická osoba starší 18 let; 
 2. Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlas všech 6 členů. výboru sdružení. Členství vzniká dnem zaplacení členských příspěvků;
 3. Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru;
 4. Členství zaniká:
  1. doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení;
  2. rozhodnutím členské schůze o vyloučení, pro vyloučení člena je potřeba souhlas 5 členů.;
  3. nezaplacením členských příspěvků do 60 dnů po splatnosti; · úmrtím člena sdružení, zánikem sdružení;
 5. Řádný člen má právo:
  1. účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
  2. účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen;
  3. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení; 
  4. podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení;
  5. účastnit se setkání pořádaných sdružením;
  6. využívat klubové výhody zajištěné sdružením;
 6. Řádný člen má povinnost:
  1. dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíly sdružení; · platit členské příspěvky
  2. Výši členských příspěvků pro řádného člena stanoví výbor sdružení. Příspěvky pro řádné členy se platí jednou ročně, vždy v den přijetí.

5. Práva a povinnosti příznivce sdružení:

 1. Příznivcem sdružení může být jen fyzická osoba starší 18 let;
 2. Přihlášku příznivce sdružení přijímá sekretář sdružení. Pro přijetí příznivce sdružení je potřeba zaplacení členského příspěvku. Členství vzniká dnem zaplacení členských příspěvků;
 3. Členství zaniká:
  1. rozhodnutím členské schůze o vyloučení, pro vyloučení člena je potřeba souhlas 5 členů;
  2. nezaplacením členských příspěvků do 60 dnů po splatnosti; · úmrtím člena sdružení, zánikem sdružení;
 4. Příznivce sdružení má právo:
  1. účastnit se činnosti sdružení a být o této činnosti informován; 
  2. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení; 
  3. účastnit se setkání pořádaných sdružením;
  4. využívat klubové výhody zajištěné sdružením;
 5. Příznivce sdružení má povinnost:
  1. dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíly sdružení;
  2.  platit členské příspěvky;
 6. Výši členských příspěvků pro řádného člena stanoví výbor sdružení.

6. Orgány sdružení

 1. Orgány sdružení jsou:
  1. členská schůze;
  2. výbor a předseda sdružení;

7. Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou ročně;
 2. Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 5 řádných členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce, ale ne dříve než za 7 dnů, náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas 2/3 přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak;
 3. Členskou schůzi svolá výbor sdružení také požádá-li o to 1/2 řádných členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější;
 4. Členská schůze:
  1. schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení;
  2. volí výbor sdružení;
  3. schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;
  4. určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;
  5. stanovuje výši zápisného a členských příspěvků.

8. Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení, sekretář

 1. Výbor sdružení je šestičlenný, jeho funkčním obdobím je jeden rok. Ze svého středu volí předsedu sdružení, místopředsedu sdružení a 4 zástupce sdružení. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení. V době nepřítomnosti tuto funkci zastupuje místopředseda sdružení;
 2. Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná řádným členům sdružení. Výbor sdružení:
  1. na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení;
  2. připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů a další činnosti;
 3. Výbor sdružení zajišťuje administrativní záležitosti sdružení:
  1. pořizuje zápisy ze členské schůze a z jednání výboru;
  2. zajišťuje provoz internetové domény autoklubdacia.cz;
  3. připravuje podklady pro setkání s partnery sdružení;
  4. vede, nebo zajišťuje vedení účetnictví sdružení;
  5. připravuje výroční zprávu; tyto předkládá členské schůzi.
 4. Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení; jménem sdružení dále jedná místopředseda. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně. Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě pouze se souhlasem všech 6 členů výboru sdružení;

9. Zásady hospodaření

 1. a) Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou pocházet z:
  1. členské příspěvky řádných členů a příznivců klubu;
  2. příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení;
 2. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit;
 3. Získané finanční prostředky jsou využívány k činnostem sdružení v souladu s těmito stanovami;
  1. hrazení internetové domény autoklubdacia.cz;
  2. financování akcí pořádaných sdružením;
  3. provozní náklady.

10. Okolnosti zániku sdružení

 1. V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.